Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osoby udostępniającej dane w celu kontaktowym Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe przekazane w formularzu umieszczonym na stronie: https://archiwumpamieci.pl będą przetwarzane w celu kontaktowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażenia przez Panią/Pana zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO.

Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:

e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl,

adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone, bądź do czasu wycofania zgody.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli ich zdaniem, przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.