Chcę przekazać dokumenty

Klauzula informacyjna dla osoby przekazującej materiał do zasobu archiwalnego

Instytutu Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu przekazania, przechowywania, opracowywania oraz zabezpieczenia materiału archiwalnego ukazującego losy Narodu Polskiego w latach 1917-1990 włączonego do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej;

w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody:

  1. w celu związanym z upublicznieniem przekazanego przez Panią/Pana materiału włączonego do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej;
  2. w celu publikacji Pani/Pana wizerunku na potrzeby zamieszczenia informacji o darczyńcy i przekazanym materiale archiwalnym poprzez publikacje i wystawy organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażenia przez Panią/Pana zgoda) i lit. c (spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO oraz art. 28 i art. 29 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych w celach określonych w punktach b i c jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowy do celów określonych w punktach b i c Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody oraz do czasu zakończenia publikacji na stronach internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowy do celów określonych w punktach b i c przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 

Chcę przekazać dokumenty

-----------------
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z treścią klauzuli informacyjnej dla osoby przekazującej materiał do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. * Wymagane pole
--------------- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowej Polskiemu, z siedzibą pod adresem: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa: ---------------
moich danych osobowych do celów związanych z upublicznieniem przekazanego przeze mnie materiału włączonego do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej; * Wymagane pole
-----------------
mojego wizerunku na potrzeby zamieszczenia informacji o darczyńcy i przekazanym materiale archiwalnym poprzez publikacje i wystawy organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej. * Wymagane pole
------------
5 - 3 =