Nawigacja

Zaufali nam

Ilość rekordów w bazie

544
 • Nina Budzanowska

  Publikacja Auswärtiges Amt [Ministerstwo Spraw Zagranicznych III Rzeszy]: Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. Erste Folge [Dokumenty polskie dotyczące genezy wojny. Tom pierwszy], Berlin 1940.

  IPN Gd 536/74 / Gdańsk
 • Jerzy Bielecki

  Czasopisma i książki bezdebitowe wydawane przez NSZZ „Solidarność” i inne organizacje opozycyjne, komunikaty, odezwy, uchwały, oświadczenia, apele NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych, instrukcje strajkowe, protokoły z posiedzeń plenarnych Tymczasowego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z 1989 r., ulotki żądające uwolnienia więźniów politycznych, zbiór kopert i kartek pocztowych z okolicznościowymi pieczątkami, plakaty Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania i MKZ NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu domagające się zwolnienia więźniów politycznych, plakaty NSZZ "Solidarność" krytykujące politykę gospodarczą rządu. Plakat Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Wrocławskiej wydany z okazji 46 rocznicy śmierci Józef Piłsudski, fragment czasopisma "Nasz czas" z ryciną przedstawiającą Józef Piłsudski. Plakat: "To nic, ale mamy za to socjalizm!", ulotka z wizerunkiem ks. Jerzy Popiełuszko, plakat przedstawiający robotnika trzymającego Polskę z napisem "Solidarność", plakat: "Solidarność indywidualnych rolników polskich związkiem zawodowym. Kółka Rolnicze zakładami usługowymi", fotografie przedstawiające pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 r. lub 1987 r., Lecha Wałęsę na trybunach stadionu w Gdańsku w 1983 r. (z autografem), uroczystości 25-lecia sakry biskupiej Lecha Kaczmarka w Kościele Mariackim w Gdańsku z udziałem Lecha Wałęsy i prymasa Józefa Glempa, sztandar NSZZ „Solidarność” Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, wnętrze bazyliki św. Brygidy w Gdańsku, demonstracje NSZZ "Solidarność" na al. Zwycięstwa, al. Grunwaldzkiej, przed Dworcem Głównym, na ul. Rajskiej, Węźle Piastowskim i wiadukcie Błędnik w Gdańsku w latach 1982-1984, manifestację w rocznicę Grudnia 1970 r. przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina w dniu 16-12-1977 r., fotokopie przedstawiające Józefa Piłsudskiego, strajk w Stoczni Gdańskiej w dniu 15-12-1981 r., obchody 600-lecia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej (od 20-05-1982 r. do 26-05-1982 r.), poglądowe tablice historyczne dotyczące stosunków polsko-sowieckich i losów Polaków w ZSRS, skany fotografii przedstawiających wyzwolenie Francji w 1944 r., kapitulację III Rzeszy w 1945 r. oraz najważniejsze postacie związane z II wojną światową: gen. Dwighta Eisenhowera, marsz. Gieorgija Żukowa, gen. Carla Spaatza, marsz. Jeana de Lattre de Tassignny, feldmarsz. Wilhelma Keitela.

  IPN Gd 998 / Gdańsk
 • Zygmunt Nieczaj

  Relacja dotycząca udziału w tzw. wydarzeniach 17 grudnia 1970 r. w Gdyni oraz następujących po nich represjach, płyta CD z fragmentem filmu „Grudniowe taśmy” oraz dwie stopklatki. / Fotografia przedstawiająca grupę pracowników Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni wykonana w listopadzie 1971 r. na tle tablicy z napisem „Warta Zjazdowa dla poparcia uchwał VI Zjazdu PZPR…”

  IPN Gd 536/76, 92 / Gdańsk
 • Renata Krystoszek

  Książeczka harcerska Renaty Krystoszek, zd. Dargacz, z 1968 r. Deklaracja członkowska Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność-Rzemieślnik” w Gdańsku. Strajkowy Biuletyn Informacyjny wydrukowany w Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia w dniu 22.08.1980 r., zawierający żądania strajkujących załóg (21 postulatów). Strajkowy Biuletyn Informacyjny wydrukowany w Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia w dniu 25.08.1980 r. zawierający Orędzie Ojca św. Jana Pawła II do prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego. Karta pocztowa wydana z inicjatywy NSZZ „Solidarność” Region Pobrzeże – Oddział Kołobrzeg z okazji I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku we wrześniu i październiku 1981 r. Zawiadomienie o otrzymaniu święceń kapłańskich w dniu 24.01.1982 r. i odprawieniu mszy prymicyjnej w dniu 31.01.1982 r. przez Ryszarda Kasynę. Decyzja Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 28-01-1982 r. zezwalająca Renacie Krystoszek na przejazd do Nowego Stawu. Zaproszenie Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” środowiska gdańskiego na spotkanie opłatkowe Gdańskiej Rodziny Rodzin i Studium Katolickiej Nauki Społecznej w kościele św. Jakuba w Gdańsku w dniu 08-01-1984 r. Oświadczenia świadków o działalności Renaty Krystoszek w okresie PRL. Kserokopia fotografii przedstawiającej pielgrzymkę do Wejherowa w 1974 r. Fotografia przedstawiająca abp Karola Wojtyłę. Trzy fotografie przedstawiające Pomnik Poległych Stoczniowców i plac Solidarności w Gdańsku. Legitymacja Zjednoczenia Zawodowego „Praca Polska” w Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 r.: Stefan Dargacz, ur. 01-02-1917 r. Legitymacja Spółdzielni Pracy Wytwórczo-Mechanicznej „Moto-Remont” w Gdańsku-Oliwie z 1951 r.: Stefan Dargacz, ur. 01-02-1917 r. Zezwolenie Starosty Morskiego w Wejherowie z dnia 27-07-1948 r. dla Komitetu Budowy Pomnika Partyzantów w Kielnie na urządzenie zabawy tanecznej. Kopia świadectwa ukończenia Szkoły Podoficerskiej 36 pułku piechoty Legii Akademickiej w 1936 r. przez Stefana Dargacza, ur. 01-02-1917 r. Kopia pisma Wydziału Propagandy KW PZPR w Gdańsku z dnia 26-10-1962 r. wzywającego Stefana Dargacza na rozmowę w sprawie nagrania wspomnień. Broszura wydana nakładem tygodnika „Odra”: Papież Pius XII do biskupów niemieckich. Pełny tekst listu z dnia 01-03-1948 r., Katowice-Wrocław-Szczecin-Olsztyn 1948. Arkusz ewidencyjny członka biernego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację: Alojzy Kazimierz Socha, imię ojca: Alojzy, ur. 19-11-1901 r. Arkusz ewidencyjny członka Związku Bojowników o Wolność i Demokrację: Józef Bolesław Liedtke, imię ojca: Antoni, ur. 19-03-1915 r. Protokół z posiedzenia Komisji Weryfikacyjno-Odznaczeniowej Środowiska Ruchu Oporu przy Oddziale ZBoWiD w Gdyni z dnia 27-12-1957 r. Wykaz osób poległych i pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939-1945 należących do Ruchu Oporu Polskiego Związku Armii Podziemnej „Zachód” AK. Wykaz członków Polskiego Związku Armii Podziemnej „Zachód” oraz ich zajęć po wyzwoleniu od kwietnia 1945 r. Fragment relacji członka Polskiego Związku Armii Podziemnej „Zachód” z walk z Niemcami. Pismo Stefana Dargacza do prezesa Zarządu Okręgowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Gdańsku z dnia 17-12-1976 r. w sprawie Polskiego Związku Armii Podziemnej „Zachód”. Relacja Stefana Dargacza z dnia 10-07-1957 r. dot. działalności Polskiego Związku Armii Podziemnej „Zachód”. Fragment kwestionariusza Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z życiorysem Stefanii Majorkiewicz. List Stefanii Majorkiewicz do Stefana Dargacza dot. lotników brytyjskich. Odręczne tłumaczenie brytyjskiego formularza listu z podziękowaniami za pomoc żołnierzom brytyjskim. Notatka dot. członków Polskiego Związku Armii Podziemnej „Zachód” i nadania ulicy w Gdańsku-Wrzeszczu nazwy Partyzantów. Fotografia przedstawiająca Stefana Dargacza opowiadającego o akcji podziemia w Dobrzewinie. Fotografia przedstawiająca pomnik partyzantów w Kielnie. Koperta z pieczęciami Poczty Uwięzionych w Potulicach. Karta świąteczna z 1988 r. z symbolami „Solidarności”. Karta świąteczna z dnia 23-12-1970 r. przysłana do Stefana Dargacza. Fragment czasopisma „Kaszebe”, nr 7 (14) z 1958 r. z artykułem Rajmunda Bolduana „Grupa Zachód walczy”. / Czasopismo: Kaszëbë. Dwutygodnik kaszubski. Broszura: Twarzą do Zjazdu (Sprawozdanie z II tury I KZD NSZZ „Solidarność”, dodatek nr 2 do „Przeglądu Gdańskiego”). Publikacja „Rycerza Niepokalanej”: Kalendarz na 1947 r. Odezwa Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej, Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Gdańsku do klasy robotniczej i ludzi pracy w Gdańsku z dnia 15.12.1970 r. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31.01.1982 r. w sprawie wprowadzenia zakazów poruszania się, łączności telefonicznej, gromadzenia się i zawieszenia działalności artystycznej, sportowej i rozrywkowej. Broszura Społecznych Komitetów Budowy Pomników „Poległych Stoczniowców 1970” w Gdańsku i „Ofiar Grudnia 1970” w Gdyni: Program dni grudniowych 1981. Dokumentacja NSZZ „Solidarność” (odezwy, komunikaty, pisma instrukcje, ordynacje wyborcze). Dokumenty dotyczące Augusta Dargacza (kserokopia listu z obozu koncentracyjnego Stutthof z dnia 08.06.1943 r., przepustka z wojska na czas świąt Bożego Narodzenia 1944 r., zaświadczenie o pracy jako ślusarz na rzecz Kriegsmarine z dnia 21.02.1945 r.). Dokumenty dotyczące Stefana Dargacza (kserokopia plakatu „Śmierć bestii hitlerowskiej”, zaświadczenie Wydziału Administracyjnego Komisariatu Rządu w Gdyni z dnia 21-08-1939 r. o odbyciu ćwiczeń rezerwy, wraz z potwierdzeniem zameldowania z dnia 30.10.1937 r., pismo Referatu Spraw Inwalidzkich Starostwa Grodzkiego w Gdyni z dnia 10.12.1945 r. wzywające na badania lekarskie, zaświadczenie Komisji Likwidacyjnej w Wejherowie z dnia 18.07.1946 r. o dekonspiracji przynależności do PZAP „Zachód”, pismo Morskiego Urzędu Zdrowia z dnia 28.07.1950 r. dotyczące odmowy w sprawie kursu kontrolerów sanitarnych, dyplom nadania Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r. z dnia 01.10.1957 r., karta badań lekarskich wymaganych w związku z pracą z 1959 r., karta pocztowa życzeniami świątecznymi z dnia 14.04.1960 r., formularz deklaracji członkowskiej Koła Oficerów Rezerwy przy WKR Gdynia, kartki wielkanocne z motywami żołnierskimi z lat 1935-1936). Fotografie przedstawiające uroczystości Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Koło w Chwaszczynie. Fotografia przedstawiająca uroczystość odznaczenia członków PZAP „Zachód” medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r. Fotografia przedstawiająca pomnik partyzantów „Gryfa Pomorskiego” w Kielnie postawiony w 1951 r. Kartka-fotokopia „Do kombatantów” wzywająca do apelu na Jasnej Górze w dniu 18.05.1975 r. Cegiełka 100 zł na Pomnik Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Koperta z symbolem NSZZ „Solidarność” i stemplem przedstawiającym Pomnik Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Czasopismo niemieckie: Weltbild, nr 9 z dnia 30.04.1981 r. Protokół posiedzenia Komisji Weryfikacyjno-Odznaczeniowej Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Koło w Gdyni z dnia 24.06.1957 r. w sprawie wniosków odznaczeniowych Krzyża Virtuti Militari i Krzyża Grunwaldu / Zbiór artykułów prasowych dotyczących ruchu oporu na Pomorzu Gdańskim, tymczasowe zaświadczenie członkowskie funduszu pracowniczego portu wojennego Gotenhafen z 1942 r., dokumentacja dotycząca spraw rehabilitacyjnych po 1945 r., dokumentacja i fotografie dotyczące działalności rodziny Dargacz, druki ulotne, listy i czasopisma otwarte NSZZ „Solidarność”, protokół z zebrania Koła ZBoWiD w Chwaszczynie z 1959 r. / Przegląd Lekarski. Organ Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, nr 1 z 1967 r. (zeszyt poświęcony zagadnieniom lekarskim okresu okupacji hitlerowskiej), ulotka z apelem prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu do mieszkańców Trójmiasta z dnia 19-08-1980 r., ulotki Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku zapraszające na uroczystości w dniu 11.11.1981 r. z okazji 63 rocznicy odzyskania niepodległości, upoważnienia dla działu finansowego z grudnia 1980 r. do potrącania z poborów pracownika składki członkowskiej wynikającej z przynależności do NSZZ „Solidarność”, publikacja bezdebitowa Biura Informacji Prasowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku (BIPS): Zakazane piosenki. I Przegląd Piosenki Prawdziwej, Gdańsk 1981. / Banknoty 5 złotych wydane przez Bank Polski z 1930 r., zezwolenie Starosty Morskiego w Wejherowie z dnia 17.07.1948 r. na urządzenie zabawy tanecznej przez Komitet Budowy Pomnika Partyzantów w Kielnie, materiały dotyczące pobytu Bogumiła Sojeckiego w niemieckich obozach koncentracyjnych, teksty utworów o tematyce antykomunistycznej z okresu stanu wojennego, karta wstępu na poświęcenie kamienia węgielnego w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku w dniu 14.10.1973 r., formularz raportu statystycznego drużyny harcerskiej na dzień 01.11.1964 r., dokumenty dotyczące Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Związku Inwalidów Wojennych, fotografie przedstawiające: grafa Heinricha von Keyserlingka i jego żonę Paulę w Rzucewie, Władysława Gomułkę w Gdańsku, działalność Stefana Dargacza, Pomnik Ofiar Piaśnicy i uroczystości przed pomnikiem, byłych więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof na uroczystościach w kościele św. Brygidy w Gdańsku w 1986 r., uroczystości oraz warty honorowe pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku, Pomnik Partyzantów w Kielnie, zebranie duszpasterstwa „Odrodzenie” w Kurii Gdańskiej, uczestników wycieczki szlakiem partyzanckich bojów Zgrupowania AK „Zachód”, uroczystości pod pomnikiem ku czci mieszkańców Chwaszczyna zabitych w czasie II wojny światowej, publikacja Biura Informacji Prasowej NSZZ „Solidarność”: Who’s who, what’s what in Solidarność. Leksykon związkowy, Gdańsk 1981. / Publikacja Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej: "Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwa ks. J. Popiełuszki", Warszawa 1985. Ulotki wyborcze kandydatów do Sejmu i Senatu PRL w 1989 r.: Lecha Kaczyńskiego, Bogdana Lisa, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jacka Merkela.

  IPN Gd 536/77, IPN Gd 860/1-98 / Gdańsk
 • Marek Młynarczyk

  Kserokopie dokumentacji dotyczącej ks. Franciszka Blachnickiego i Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, korespondencji i artykułów z czasopism

  IPN Gd 536/78 / Gdańsk
 • Piotr Andrzejewski

  Dokumenty przedstawiciela społecznego Piotra Andrzejewskiego z procesu o sprawstwo kierownicze masakry robotników w Grudniu 1970 r. z lat 1995-2015. Wycinki prasowe dotyczące Grudnia 1970 r. oraz procesu o sprawstwo kierownicze masakry robotników w Grudniu 1970 r. z lat 1971-2016. Kopie fragmentów publikacji dotyczących Grudnia 1970 r.

  IPN Gd 1029 / Gdańsk
 • Jarosław Dziubek

  Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28.10.1982 r. w sprawie zażalenia Jarosława Dziubka na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 21.01.1983 r. w sprawie utrzymania tymczasowego aresztowania wobec Jarosława Dziubka. Postanowienie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 28.08.1985 r. o tymczasowym aresztowaniu Jarosława Dziubka podejrzanego o samowolne opuszczenie 2 Pułku Mostów Kolejowych w Inowrocławiu (JW nr 1523) oraz o znieważenie swojego dowódcy i śpiewanie bez pozwolenia w czasie marszu ulicami Inowrocławia. Postanowienie Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 11.09.1985 r. w sprawie zażalenia Jarosława Dziubka na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Postanowienie Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w Bydgoszczy z dnia 26.09.1985 r. o oddaleniu wniosku dowodowego w sprawie przeciwko Jarosława Dziubka. Postanowienie Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 03.11.1993 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku Jarosława Dziubka o stwierdzenie nieważności wyroku Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 30.11.1985 r. Postanowienie Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 14.01.1994 r. o zatarciu skazania Jarosława Dziubka

  IPN Gd 536/80 / Gdańsk
 • Anna Błaszczykowska

  Negatywy fotografii przedstawiających I Zjazd NSZZ „Solidarność” w 1981 r., stan wojenny, kościół św. Brygidy, pielgrzymki papieża Jana Pawła II, Lecha Wałęsę, ks. Jerzego Popiełuszkę, wizytę George’a Busha w 1989 r.

  IPN Gd 1026 / Gdańsk
 • Zofia Madej

  Fotografie przedstawiające wydarzenia Grudnia 1970 r. w Gdańsku, strajki w Sierpniu 1980 r., odsłonięcie Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku, pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, demonstracje NSZZ „Solidarność” w latach osiemdziesiątych, osoby internowane w Białołęce, ks. Jerzego Popiełuszkę i jego pogrzeb, papieża Jana Pawła II, strajk w sierpniu 1988 r., dokumenty dyrekcji Stoczni Gdańskiej z Grudnia 1970 r. skierowane do stoczniowców, kalendarze wydane przez NSZZ „Solidarność”, kartki świąteczne z akcentami solidarnościowymi, teksty pieśni solidarnościowych i niepodległościowych, plan sektorów podczas mszy św. odprawionej przez papieża Jana Pawła II w Gdyni w 1987 r., plakaty NSZZ „Solidarność” z lat 1980-1981, kartki na produkty żywnościowe i użytkowe, skany fotografii przedstawiających wycieczkę prowadzoną przez o. Huberta Czumę, skan fotografii przedstawiającej internowanych pobitych w Kwidzynie, fotografie i skany fotografii oraz dokumenty rodziny (kenkarta, dowody osobiste, świadectwo przyjęcia do Stowarzyszenia Przenajdroższej Krwi). / Kalendarzyk na rok 1980 r. z zapiskami Zofii Madej dotyczącymi strajków w 1980 r.

  IPN Gd 1009/1-59 / Gdańsk
 • Jadwiga Górska

  Czasopismo: Czas, nr 243 z dnia 02.09.1939 r. / Świadectwo ukończenia przez Jacka Kartonowicza, ur. 17.08.1906 r. czteromiesięcznego kursu podoficerskiego instruktorów łączności w 3. Kompanii Szkolnej Łączności w Grodnie z dnia 16.01.1929 r.; dwie fotografie przedstawiające słuchaczy kursu.

  IPN Gd 536/79, 85 / Gdańsk
 • Mieczysław Wolski

  Relacja dotycząca udziału Mieczysława Wolskiego w strajku w sierpniu 1980 r. oraz w demonstracjach w dniu 14-12-1970 r. w Gdańsku. Kopia zaświadczenia Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego potwierdzającego członkostwo Mieczysława Wolskiego w Komitecie Strajkowym w Zakładzie Budowlano-Remontowym Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowa”.

  IPN Gd 536/91 / Gdańsk
 • Zygmunt Pałasz

  Skany fotografii: z działalności NSZZ „Solidarność”, z pielgrzymek z Gdyni do Częstochowy, ze spotkań okolicznościowych z działaczami opozycyjnymi po 1989 r., z I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, Lecha Wałęsy z uroczystości rodzinnych, z imprezy plenerowej „Cztery stocznie”, ze składania wieńców pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70 w Gdyni, skany kartek pocztowych ze stemplami strajkowymi oraz z ośrodków internowania, skany dokumentów oraz pamiątek; taśmy magnetofonowe zawierające: nagrania dotyczące działalności NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981, nagrania z obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, nagrania ze strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni i Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 roku, nagrania z tzw. prowokacji bydgoskiej z marca 1981 r., Gazetę Dźwiękową nr 1, fragment kazania Prymasa Józefa Glempa na Jasnej Górze w 1983 r., nagrania z posiedzeń KZ PZPR w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, nagrania z wizyty Edwarda Gierka w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w 1976 r., taśmy filmowe zawierające: obchody pierwszej rocznicy strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w 1980 r., spotkanie z Lechem Wałęsą na stadionie „Bałtyku” w Gdyni w 1981 roku, pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1981 r., I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, wieńce pod Pomnikiem Ofiar Grudnia w Gdyni, transparenty na murze klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie.

  IPN Gd 775 / Gdańsk
 • Halina Dargacz

  Dokumentacja dotycząca strajku pracowników oświaty i wychowania oraz służby zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w listopadzie 1980 r., protokoły z zebrań NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty i wychowania w Przedszkolu w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie, dokumentacja Regionalnej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, listy otwarte dotyczące reformy oświaty w PRL.

  IPN Gd 1021 / Gdańsk
 • Astrid Rucińska

  Dokumenty dotyczące Nikodema Rucińskiego, jego służby wojskowej, niewoli, skazania za działalność antykomunistyczną. Medal Niepodległości wraz z legitymacją.

  IPN Gd 1022 / Gdańsk
 • Andrzej Sawicz

  Maszynopis wspomnień Władysława Gancewicza pt. „Człowiek numer 102078”, dotyczący pobytu w łagrach.

  IPN Gd 536/88 / Gdańsk
 • Eugeniusz Stachowicz

  Czasopisma, ulotki i plakaty wydawane przez NSZZ „Solidarność”, ulotki Ruchu Młodej Polski, ulotki wydawane przez strajkujących w sierpniu 1980 r., koperty z pieczątkami wykonanymi przez internowanych w Potulicach oraz przez osadzonych w Gdańsku i Włocławku, fragment zbioru fotokopii przedstawiających odsłonięcie Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku i Pomnika Ofiar Grudnia w Gdyni w 1980 r., fotografie przedstawiające członków NSZZ „Solidarność” z Tczewa i Gdańska w trakcie pielgrzymki do Częstochowy, dokumenty Komitetu Strajkowego w bazie PPiMUEB „Elektromontaż” w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie, protokół z zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” na budowie Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie, utwory literackie o tematyce antykomunistycznej z okresu stanu wojennego, publikacja: Zdzisław Stachowicz, "Stracone złudzenia", Tczew 2006

  IPN Gd 1023 / Gdańsk
 • Paweł Rochowiak

  Album żołnierza niemieckiego pt. „Wspomnienia wojenne” [Kriegserinnenrungen] zawierający fotografie z lat 1940-1943. Fotografie żołnierzy niemieckich z ćwiczeń, manewrów, kampanii w Polsce w 1939 r., z okupowanej Polski oraz z kampanii w ZSRR w latach 1941-1943.

  IPN Gd 1028 / Gdańsk
 • Zdzisław Tumas

  Dwie fotografie przedstawiające żołnierzy z oddziału mjra Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

  IPN Gd 536/90 / Gdańsk
 • Alina Seramak

  Dokumenty dotyczące więźnia obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie: Wacława Strzeleckiego. Płócienna trójkątna naszywka z literą "P".

  IPN Gd 536/96 / Gdańsk
 • Ryszard Czajkowski

  Pieczątki Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” CTW „Promor”, koperta z nadrukiem: I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wraz z dwiema naklejkami, fotokopie okładki do kasety magnetofonowej zatytułowanej: Kult. Róże Europy, czyli młodzież z partią…skończy.

  IPN Gd 991 / Gdańsk