Nawigacja

Zaufali nam

Klauzula informacyjna dla osoby przekazującej materiał do zasobu archiwalnego

Instytutu Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu przekazania, przechowywania, opracowywania oraz zabezpieczenia materiału archiwalnego ukazującego losy Narodu Polskiego w latach 1917-1990 włączonego do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej;

w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody:

 1. w celu związanym z upublicznieniem przekazanego przez Panią/Pana materiału włączonego do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej;
 2. w celu publikacji Pani/Pana wizerunku na potrzeby zamieszczenia informacji o darczyńcy i przekazanym materiale archiwalnym poprzez publikacje i wystawy organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażenia przez Panią/Pana zgoda) i lit. c (spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO oraz art. 28 i art. 29 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych w celach określonych w punktach b i c jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowy do celów określonych w punktach b i c Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody oraz do czasu zakończenia publikacji na stronach internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowy do celów określonych w punktach b i c przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 

Ilość rekordów w bazie

944
 • Jerzy Komło

  Jednostka zawiera dwa listy z 24 listopada 1940 r. i 12 kwietnia 1941 r. pisane przez Witolda Sadanowicza do rodziców (autor opisuje realia służby wojskowej oraz wymienia kilka osób z okolic Sokółki służących z nim w Rostowie nad Donem.) Kopia elektroniczna fotografii Sadanowicza w mundurze armii radzieckiej.

  IPN Bi 672 / Białystok
 • Jan Beszta-Borowski

  7 jednostek archiwalnych zawierających m.in. publikacje: Leszek Nowak, "Socjalistyczny sposób panowania nad człowiekiem" Wydawnictwo Społeczne KOS, 1981, Jan Beszta-Borowski, "Moich 40 „Solidarności” 8 lat fakty, refleksje, zapiski", Jan Beszta-Borowski, "Zapiski więzienne - wypisy z książek wykonane w trakcie pobytu w więzieniu", Jan Beszta-Borowski, "Zapiski z lat 1980-2004", Odpis wyroku Kp 17/60 Sądu Powiatowego w Łapach z dn. 22.02.1960 r. dotyczący Benedykta Borowskiego, imię ojca: Antoni, ur. 17.04.1900 r. oskarżonego o to, że w dn. 18.09.1959 r. we wsi Borowskie Olki znieważył słowami powszechnie uważanymi za obelżywe wykonujących czynności urzędowe poborców skarbowych Prezesa Powiatowej Rady Narodowej w Łapach Antoniego Popławskiego i Józefa Adamskiego, tj. o czyn z art. 132 § 1 kk, Józefa Borowskiego, imię ojca: Benedykt, ur. 15.03.1944 r. i Jana Borowskiego , imię ojca: Benedykt, ur. 14.12.1936 r. oskarżonego o to, że w dn. 18.09.1959 r. we wsi Borowskie Olki znieważyli słowami powszechnie uważanymi za obelżywe wykonujących czynności urzędowe poborców skarbowych Prezesa Powiatowej Rady Narodowej w Łapach Antoniego Popławskiego i Józefa Adamskiego oraz funkcjonariusza MO Jana Szeszela, przemocą i groźbą bezprawną polegającą na odpychaniu od drzwi poborców skarbowych i funkcjonariusza MO zmuszali do odstąpienia od czynności służbowych, tj. o czyn z art. 132 § 1 i art. 129 kk; zbiór dokumentów dotyczących działalności w Ruchu Odbudowy Polski, plakat „Święto Ludowe, 1 maja, psy szczekają … psy szczekają …”. 14 jednostek archiwalnych zawierających m.in.: 8 albumów ze zdjęciami z lat 1952-1993 dotyczących działalności politycznej Jana Beszty-Borowskiego w NSZZ RI "Solidarność", jego działalności poselskiej, kampanii wyborczej 1989 r., lokalnych uroczystości religijnych, pielgrzymek Papieża Jana Pawła II do Polski oraz jego dokumenty osobiste i z działalności publicznej.

  IPN Bi 625/27-47 / Białystok
 • Jadwiga Szyłkiewicz

  Zbiór legitymacji i dyplomów ze spuścizny po Stefanie Szyłkiewiczu. Kopie elektroniczne: legitymacja nr 3552 krzyża srebrnego orderu wojennego „Virtuti Militari” wystawiona 01.05.1933 r., legitymacja nr 3552 uprawniająca plutonowego Stefana Szyłkiewicza z 13 Pułku Ułanów do noszenia odznaki orderu „Virtuti Militari” klasy V nadanego mu przez Wodza Naczelnego dekretem z dnia 22.06.1921 r., odpis legitymacji Nr 3552 poświadczony przez Państwowe Biuro Notarialne w Płocku 2409-1968 r., dyplom Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środkowej nr 830 ustanowiony Uchwałą Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej z dnia 27 marca 1922 r., zaświadczenie z 13.03.1921 r. zezwalające na noszenie przez Stefana Szyłkiewicza odznaki honorowej w postaci jednej gwiazdki za ranę otrzymaną w boju pod Pozelwą dn. 31.10.1920 r., fotografia Stefana Szyłkiewicza w mundurze podpisana Masiewnia 1919 r., opis Masiewni zrobiony przez Jadwigę Szyłkiewicz, dyplom znaczka pamiątkowego nr 21346/I ustanowionego rozkazem Naczelnego Wodza na pamiątkę dobrowolnego zgłoszenia się do szeregów Dywizji Litewsko-Białoruskiej w celu wyzwolenia i obrony kresów Rzeczpospolitej Polskiej od ponownego najazdu Moskiewskiego w 1919 r., legitymacja odznaki pamiątkowej frontu Litewsko-Białoruskiego dla plutonowego Szyłkiewicza Stefana nr 1354 wydana 03.03.1921 r., zaproszenie i program uroczystości dwudziestolecia oraz zjazdu byłych uczestników Samoobrony Litwy i Białorusi 1918-1938 – Wilno 10-11 grudnia 1938 r.

  IPN Bi 655/1-3 / Białystok
 • Wojciech Czerniawski

  Kolekcja zawiera: 294 egzemplarze prasy „drugiego obiegu”, takich jak: „KOS”, „Immunitet” - pismo NZS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Nasz Czas”, „Przegląd Pomorski”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Solidarność. Tygodnik Mazowsze”, „Toruński Informator Solidarności”, 36 książek wydanych przez wydawnictwa podziemne, materiały na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Olsztyńskiego NSZZ "Solidarność", zbiór ulotek, znaczków poczty podziemnej, cegiełek i kalendarzy NSZZ „Solidarność”, materiały promocyjne kandydatów na posłów z ramienia Komitetu Obywatelskiego, 16 egzemplarzy plakatów głównie z okresu wyborów 1989 r.

  IPN Bi 658/1-343 / Białystok
 • Jan Gałecki

  Zbiór dokumentów dotyczących NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych z gminy i koła Dobrzyniewo Duże. Jednostka zawiera 7 deklaracji członkowskich z 1989 r. oraz zeszyt z rozliczeniami składek wnoszonych przez członków organizacji.

  IPN Bi 667 / Białystok
 • Alfred Snarski

  Fragment gazety zakładowej „Fasty” nr 17 (215) 1-15 września 1980 r. dotyczący strajku w dn. 4-8 września 1980 r. oraz porozumienia zawartego przez kierownictwo z Zakładowym Komitetem Strajkowym, pamiątkowa cegiełka - wsparcie Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 r.

  IPN Bi 669 / Białystok
 • Gabriela Maria Krygier

  Jednostka zawiera 21 kopii elektronicznych fotografii z lat 1946-1950 przedstawiających m.in.: Kazimierza Jesionkowskiego ps. "Wyrwa" prezesa Obwodu WiN Łomża, Wojciecha i Janinę Przybylaków, Antoniego Dąbrowskiego, Reginę Jemielity i Jana Sokołowskiego.

  IPN Bi 673 / Białystok
 • Wojciech Tarasiuk

  Jednostka zawiera 86 plików kopii elektronicznych wspomnień Stanisława Sopka obejmujących okres od lat 90. XIX w. do roku 1984. Znajduje się w niej m.in. fragment dotyczący dołączenia do 5 Brygady Wileńskiej AK oddziału żołnierzy (w nim służył Stanisław Sopek) dowodzonych przez por. Jana Mazura ps. "Piast", którzy zdezerterowali z 6 pułku zapasowego w Toruniu.

  IPN Bi 674 / Białystok
 • Kazimierz Horba

  Kopia wspomnień Albina Horby, żołnierza Pułku Ułanów Karpackich Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, imię ojca: Julian, ur. 02.06.1917 r., dotyczących lat 1939-1945.

  IPN Bi 682 / Białystok
 • Franciszek Bronisław Duchnowski

  3 jednostki aktowe stanowiące zbiór dokumentacji dotyczącej NSZZ "Solidarność” RI w Sokołach oraz pobicia w dniu 06.12.1990 r. Franciszka Duchnowskiego - przewodniczącego NSZZ "Solidarność” RI w Sokołach, patriotyczne, religijne, patriotyczno-religijne proporce i przypinki dotyczące: księdza Jerzego Popiełuszki, pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, Mszy za Ojczyznę, NSZZ "Solidarność", NSZZ RI "Solidarność", taśmy magnetofonowe - 6 szt. (jedna C-90, pięć C-60) zawierające według Franciszka Duchnowskiego nagrania Mszy świętych za Ojczyznę odprawianych w Sokołach i w Warszawie.

  IPN Bi 680/1-3 / Białystok
 • Romuald Bartnik

  Kolekcja Romualda Bartnika zawiera m.in. zbiór kopii cyfrowych i fotokopii przedstawiających żołnierzy z oddziału Kazimierza Bartnika ps. "Młotek" z lat 40. oraz m.in. Franciszka Milucia u schyłku życia. Jednostka zawiera: fotokopie zdjęć kolorowych (10 szt.) przedstawiających m.in. Romualda Bartnika i Marię Annę Anders podczas wystawy „Armia Skazańców” w Archiwum Państwowym w Suwałkach - marzec 2016, Franciszka Milucia, żołnierza z oddziału dowodzonego przez Kazimierza Bartnika ps. „Młotek” (AK-AKO-WiN) - zdjęcia z córkami, pośmiertne, mundur Kazimierza Bartnika z 1939 r. i jego nagrobek oraz zdjęcia czarno-białe (3 szt.) z żołnierzami z oddziału „Młotka” i jego żoną Stanisławą, kserokopie dwóch artykułów „Skąd ta przewrotność u syjonistów? Jedwabne – kolejne kłamstwo tysiącleci. Część XV”, „Oszczerstwa. List otwarty do dziennika Tages Anzeiger w Zurychu” zamieszczonych w Kurierze Codziennym 16-18 listopada 2001 r. (prawdopodobnie wydawnictwo polonii amerykańskiej), kopie elektroniczne dziesięciu fotografii przedstawiających żołnierzy z oddziału dowodzonego przez Kazimierza Bartnika ps. „Młotek".

  IPN Bi 679/1 / Białystok
 • Janusz Zieliński

  Zbiór rozkazów Władysława Liniarskiego ps. "Mścisław" z lat 1941-1944 oraz dokumenty Jana Zielińskiego ps. "Skrzetuski", imię ojca: Franciszek, ur. 08.08.1915 r. oficera łączności, dowódcy oddziału/szefa ochrony sztabu Komendy Okręgu AK Białystok. Jednostka zawiera: Rozkaz Komendanta Okręgu Nr 13 z dn. 10.08.1941 r. o mianowaniu plutonowego zawodowego 29 p. a. l. Jana Zielińskiego, rocznik 1915, ogniomistrzem zawodowym z dniem 01.08.1941 r. Podpisano Komendant Okręgu „Jan Mścisław ob.”, Rozkaz Komendanta Głównego ZWZ L 25/BP z dn. 11.11.1941 r. o nadaniu Janowi Zielińskiemu Krzyża Walecznych po raz pierwszy. Podpisano Komendant Główny ZWZ „Rakoń”, Rozkaz Komendanta Okręgu Nr 5 z dn. 20.04.1943 r. o nadaniu Franciszkowi Zielińskiemu (ojciec Jana – wyjaśnienie darczyńcy) Krzyża Walecznych po raz pierwszy. Podpisano Komendant Okręgu „Mścisław”, Rozkaz Komendanta Okręgu Nr 7 z dn. 15.06.1943 r. o mianowaniu ogniomistrza zawodowego Jana Zielińskiego, 1915 n. e. 29 p. a. l., starszym ogniomistrzem zawodowym z dn. 15.06.1943 r. Podpisano Komendant Okręgu „Mścisław ob.”, Rozkaz Komendanta Okręgu Nr 8 z dn. 30.06.1943 r. o mianowaniu starszego ogniomistrza Jana Zielińskiego, 1915 r., podchorążym rezerwy z dn. 01.07.1943 r. Podpisano Komendant Okręgu „Mścisław”, dwa egzemplarze rozkazu Nr 1 Komendanta Okręgu z dn. 15.01.1944 r. wydanego na podstawie rozkazu Nr 142 z dn. 15.12.1943 r. Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju, o mianowaniu starszego ogniomistrza zawodowego Jana Zielińskiego, 1915, n. e. 29 p. a. l. podporucznikiem czasu wojny z dn. 11.11.1943 r. Podpisano Komendant Okręgu „Mścisław”, pismo Komendanta Okręgu „Mścisława” z 15.01.1944 r. do obywatela „Skrzetuskiego” (Jan Zieliński), w którym komendant gratuluje Zielińskiemu awansu na podporucznika czasu wojny, fotokopia zaświadczenia z dn. 15.03.1965 r. o działalności konspiracyjnej Jana Zielińskiego „Skrzetuskiego”, wydanego przez b. Dowódcę Białostockiego Okręgu AK płk Władysława Liniarskiego „Mścisława”, pismo z 11.09.1965 r. ze ZBoWiD Zarząd Okręgu w Białymstoku, książeczka wojskowa Jana Zielińskiego wydana przez RKU w Łomży 18.11.1949 r., legitymacja Nr Ł-4911 z dn. 05.04.1968 r. odznaczenia Krzyżem Partyzanckim, zaświadczenie Nr DK-3977/W z dn. 19.07.1965 r. o odznaczeniu Krzyżem Walecznych.

  IPN Bi 678/1 / Białystok
 • Zygmunt Sawa

  Wspomnienia Witolda Ręczmienia dotyczące Henryka Oleksiaka „Wichury”, zebrane przez Janusza Grudnia – lata 1939-1943. Witold Ręczmień ps. "Mak" był adiutantem Henryka Oleksiaka ps. "Wichura" komendanta Grupy Dywersyjnej "Kedywu" Obwodu AK Sokołów Podlaski.

  IPN Bi 677/1 / Białystok
 • Stanisław Warda

  Zbiór dokumentacji Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Augustowie z lat 1989-1990, pisma Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu, materiały Wydziału Informacji KC PZPR z 1982 r., zbór różnorodnej dokumentacji zawierający: „Gryps Gdańsk” Biuletyn Terytorialno-Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej nr 81 listopad 1988, „Solidarność” Pismo Regionu Gdańskiego nr 27/213, 30.11.1988 r., „Solidarność” Pismo Regionu Gdańskiego nr 28/213, 06.12.1988 r., „Głos Trzeciej Bramy”. Niezależne pismo stoczniowców wydz. K 3 Stoczni Gdańskiej, nr 20, 16.12.1988 r., Biuletyn Informacyjny Pojezierza „Solidarność” nr 3, 17.02.1989 r., Biuletyn Informacyjny Pojezierza „Solidarność” nr 4, 02.03.1989 r., Biuletyn Informacyjny Pojezierza „Solidarność” nr 5, 20.03.1989 r., Biuletyn Informacyjny Pojezierza „Solidarność” nr 8, 12.06.1989 r., ZEW. Pismo Federacji Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur, marzec 1989 r., LARWA. Pismo Federacji Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur, nr 24, marzec 1989 r., „Solidarność” Pismo Regionu Gdańskiego nr 8-9/223-224, 01.03.1989 r., Stanowisko NSZZ „Solidarność” wobec zmian systemu wynagrodzenia nauczycieli za „Wiatr od morza” nr 17, fragmenty, Komunikat nr 1 z dnia 05.03.1989 r. dotyczący powstania Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Województwa Suwalskiego, SP 3 - SP 6, Do ludzi pracy Augustowa! – Informacja o powstaniu w dniu 19.02.1989 r. w Augustowie Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność”, Komunikat nr 2 Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność”, informacje dotyczące organizacji struktur NSZZ „Solidarność” w terenie, zaproszenie Krzywińskiego Wojciecha na zebranie wyborcze w dniu 28.04.1989 r.; Gazeta Wyborcza. Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność” w Suwałkach, nr 1, 03.05.1989 r., piosenka przedwyborcza KO „Solidarność”. Maj 1989 na Suwalszczyźnie, Program Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Augustowie, wypowiedź pt. Jaka przyszłość czeka Puszczę Augustowską?, wypowiedź pt. Twardogłowi w mundurach, druk deklaracji członkowskiej NSZZ „Solidarność”, druk papieru firmowego: Komitet Obywatelski „Solidarność” Biuro Wyborcze w Augustowie, druk zaproszenia na spotkanie przedwyborcze, zaproszenie na spotkanie z kandydatami do Senatu: Andrzejem Wajdą, Stanisławem Bernatowiczem oraz Sejmu: Bronisławem Geremkiem, Jerzym Pietkiewiczem, odezwa Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”: Mężu Zaufania w dniu wyborów 04.06.1989 r., Warszawa 29.05.1989 r., odezwa: Jak głosować na kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”?, lista obecności z zebrania Międzyszkolnej Komisji Organizacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Augustowie w dniu 22-06-1989 r., I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, Statut poprawiony i uzupełniony, wyd. 2 z aneksem, Tymczasowy Zarząd Regionu Gdańsk, maj 1989 r., założenia ustroju prawnego samorządu terytorialnego/założenia zaakceptowane w dniu 29.07.1989 r. przez Senat jako podstawa podejmowanych prac legislacyjnych, pismo pracowników Biura Poselsko-Senatorskiego w Augustowie z dn. 05.09.1989 r., zamówienie Biura Poselsko-Senatorskiego w Augustowie z dn. 09.11.1989 r., Zaproszenie Augustowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” na spotkanie w dniu 19.09.1989 r., Deklaracja przynależności do Augustowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z dnia 19.09.1989 r., Uchwała Senatu PRL z dn. 26.09.1989 r. w sprawie zmian w składzie osobowym organów Senatu, Uchwała Senatu PRL z dn. 26.09.1989 r. o stanowisku Senatu w sprawie projektu ustawy o zmianie w wykonaniu budżetu państwa 1989 r. oraz o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i niektórych innych ustaw; Informator Parlamentarny Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i Komitetów Obywatelskich „Solidarność” nr 3, 15.10.1989 r. Komunikat Rady Komitetów Obywatelskich „Solidarność” Regionu Pojezierze z dn. 04.11.1989 r. Prośba Biura Poselsko-Senatorskiego z dn. 13.11.1989 r. Prośba Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Zespołu Współpracy z Komitetami Obywatelskimi; Głos Pojezierza. Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność”, Suwałki, nr 16, 10.12.1989 r., Odręczna notatka: Zebranie Prezydium KO „Solidarność”, Komunikat nr 28 Biura Informacji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dn. 06.01.1990 r., Oświadczenie Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka i Narodu w sprawie utworzenia rządu Tadeusza Mazowieckiego, Komunikat nr 36 Biura Informacji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dn. 12.02.1990 r., Komunikat nr 40 Biura Informacji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dn. 27.02.1990 r., prośby Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Augustowie z dn. 16-02-1990 r. oraz 19.04.1990 r., pismo Janusza Dworaka dot. kampanii wyborczej do samorządu lokalnego, Głos Pojezierza. Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność”, Suwałki, nr 9 (28), 25.03.1990 trzy pisma Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu, modlitwa harcerska; Ekolog mięsożercą?, Projekt ustawy ordynacji wyborczej do rad samorządu terytorialnego, ulotka informacyjna dotycząca konkursu ogłoszonego w „Życiu Literackim”, Jan Wędrowski, Z zagranicznej działalności „Solidarności” w: Prawda o polskiej kontrrewolucji, Wydział Informacji KC PZPR, 1982, Jerzy Bielecki, Osłabianie gospodarki metodą demontażu Państwa w: Prawda o polskiej kontrrewolucji, Wydział Informacji KC PZPR, 1982, Przeciwko narodowi (Wybór artykułów dotyczących działalności sił antysocjalistycznych w Polsce) Część II zeszyt 1 w: Prawda o polskiej kontrrewolucji, Wydział Informacji KC PZPR, 1982

  IPN Bi 676/1 / Białystok
 • Henryk Piotrowski

  Jednostka zawiera dwie fotografie z wizyty Papieża Jana Pawła II przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie - 14.06.1987, "Poczta „Solidarność” - trzy połączone znaczki z Papieżem Janem Pawłem II, Matką Boską Ostrobramską i Św. Kazimierzem, dwa połączone znaczki o treści „Żarnowiec NIE” i „26 IV 86 Białystok Jod 131” oraz znaczek o treści „Litwa czeka na Papieża 1988”, trzy cegiełki o wartości jedna - 1000 zł, dwie – 500 zł wspierające fundusz wyborczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, data emisji 15.04.1989, cegiełka o wartości 100 zł wspierająca Narodowy czyn pomocy szkole (województwo białostockie), pięć połączonych znaczków o wartości 30 zł każdy, przedstawiających m.in. działaczy „Solidarności” R.K.S. Dolny Śląsk, dwa połączone znaczki „Solidarność” 13 grudnia 1981 r., dwie pocztówki - cegiełki wspomagające rodziny działaczy „Solidarności”, dotyczące Bożego Narodzenia. / Dwie cegiełki "Solidarność" Region Białystok Pomoc Represjonowanym.

  IPN Bi 645/1-3 / Białystok
 • Teresa Leszczyńska

  Pokwitowanie z dn. 20.02.1987 r. dotyczące przedmiotów znalezionych podczas przeszukania u Teresy Leszczyńskiej oraz postanowienie z dn. 25.02.1987 r. Prokuratora Rejonowego w Białymstoku o zatwierdzeniu przeszukania i zatrzymaniu przedmiotów zarekwirowanych u w/w (KR-9/87).

  IPN Bi 668 / Białystok
 • Piotr Janiszewski

  Piotr Janiszewski (formalnie nabytek przejęty jako dar prywatny) zbiór zdjęć i dokumentów prywatnych gen. Michała Janiszewskiego.

  IPN BU 3626/1-26 / Warszawa
 • Darczyńca anonimowy

  Teresa Krzyżanowska "Biografia Teresy Lewandowskiej", Czesław Arkuszyński "Biografia". Pozycje te są wspomnieniami obozowymi. Dodatkowo wydawnictwa drugiego obiegu.

  IPN BU 3708 / Warszawa
 • Hanna Raszkiewicz

  Wydawnictwa podziemia niepodległościowego (drugi obieg) oraz materiały dotyczące działalności Hanny Raszkiewicz w NSZZ "Solidarność" przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

  IPN BU 3701 / Warszawa
 • Henryk Ihnatowicz

  Dokumenty osobiste dotyczące por. Aleksandra Jana Junoszy-Zdrojewskiego Szefa Biura Propagandy i Oświaty Armii Polskiej na Wschodzie w Jerozolimie. Wśród materiałów znajduje się dużo zdjęć oraz materiałów dokumentujących działalność Biura w Jerozolimie.

  IPN BU 3681 / Warszawa

Wybierz Strony